அஷ்ஷெய்க் கியாஸ் முஹம்மத் (நளீமி), (எம்.ஏ.) விரிவுரையாளர், ஜாமிஆ ஆயிஷா ஸித்தீக்கா – மாவனல்லை துல்ஹஜ் மாதத்தின் சிறப்பும்